Általános szerződési feltételek

Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön
rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit!
Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel
vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti
Cégünkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Cég neve: Dóka Bálint EV.
Székhelye: 1097 Budapest, Vaskapu utca 7.
Postacíme: 1097 Budapest, Vaskapu utca 7.
Adószáma: 68042998-1-43
Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság
Cég bankszámlaszáma: CIB Bank 10700457-72214495-51100005
Képviselő neve: Dóka Bálint EV.
E-mail cím: info@muszakiatadas.hu
Telefonszám: +36 70 236 63 77
Tárhelyszolgáltató adatai:
Weboldal: nethely.hu

Fogalmak:
Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen
Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18.
életévét betöltött természetes személy
Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül
Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint
• jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés
megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
• kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul
Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail
felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése
Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék
megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek
egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz
alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre
Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat
megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz,
nyomtatvány, katalógus, telefon
Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető,
Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság
Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy
Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul
Vonatkozó jogszabályok:
● 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
● 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
● 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
● 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról
● 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
● 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
● 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények
intézésének eljárási szabályairól
● 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól
● Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a
természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről,
továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz
az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
● Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a
belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye
alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a
megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a
2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK
irányelv módosításáról
ÁSZF hatálya és elfogadása:
A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános
szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és
minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési,
illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat,
továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit, mely a
megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.
Szerződés nyelve és formája:
A szerződés nyelve magyar.
A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink
elfogadásával.
Árak:
Az árak forintban értendők. Cégünk alanyi adómentes, ennek megfelelően az
áraknak ÁFA tartalma nincs, áraink bruttó árak, melyek az ÁFÁt tartalmazzák.
Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.
Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:
A Fogyasztó a terméket, illetőleg Cégünk tevékenységét illető kifogásait a következő
elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:
● E-mail cím: info@muszakiatadas.hu
● Telefonszám: +36 70 236 63 77
A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti
Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy
viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával,
értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.
A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint
megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz
haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Cégünk a panaszról és azzal kapcsolatos
álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a
Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett
panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az
írásbeli panaszt Cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban
megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Cégünk álláspontját köteles
megindokolni. Cégünk köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon,
illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.
Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:
● Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
● Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
● Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok,
bizonyítékok jegyzékét
● Cégünk nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak
haladéktalan kivizsgálása megoldható
● Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
● Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban
az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz
közlése
● A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus
hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén
Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig
megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.
Cégünk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy
panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.
Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó
lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét,
elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Cégünk Fogyasztói jogvita
rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos
álláspontját.
Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem
rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:
Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:
A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye
szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi
eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat
a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági eljárás:
A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó
követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
rendelkezései szerint.
Békéltető Testületi eljárás:
Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez
fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele,
hogy a Fogyasztó Cégünkkel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
A Békéltető Testületi eljárásban Cégünket együttműködési kötelezettség terheli. Ez
alapján Cégünk köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni,
valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség
létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.
Ha Cégünk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet
működtető kamara szerinti megyén kívül található, Cégünk együttműködési
kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének
felajánlására terjed ki.
Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a
Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő
magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.
A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió
Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól
a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.
A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet
írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus
formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.
Tartalmaznia kell a kérelemnek:
● Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
● Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
● Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
● Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül
az érintett vállalkozással
● Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem
kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem
adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett
elő
● Testület döntésére irányuló indítványt
● Fogyasztó aláírását
● Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi
illetékességet kérelmezett, annak megjelölését
Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely
tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli
nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos
bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).
Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni
szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.
További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu
További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72 507-154
Fax: 06-72 507-152
E-mail cím: abeck@pbkik.hu, mbonyar@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523
Fax: 06-76 501-538
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66 324-976
Fax: 06-66 324-976
E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870
Fax: 06-46 501-099
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1 488-2131
Fax: 06-1 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62 554-250/118
Fax: 06-62 426-149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22 510-310
Fax: 06-22 510-312
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96 520-217
Fax: 06-96 520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52 500-710
Fax: 06-52 500-720
E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36 429-612
Fax: 06-36 323-615
E-mail cím: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570
Fax: 06-56 510-628
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34 513-027
Fax: 06-34 316-259
E-mail cím: szilvi@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32 520-860
Fax: 06-32 520-862
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.
Telefonszám: 06-1 269-0703
Fax: 06-1 474-7921
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefonszám: 06-82 501-026
Fax: 06-82 501-046
E-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42 311-544
Fax: 06-42 311-750
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74 411-661
Fax: 06-74 411-456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94 312-356
Fax: 06-94 316-936
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88 429-008
Fax: 06-88 412-150
E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92 550-513
Fax: 06-92 550-525
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
Online vitarendezési platform:
Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően,
az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással
kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági
korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.
Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.
Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési
platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a
panasz kezelésével.
Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető
el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
Szerzői jogok:
Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos
  a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok
  engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony
  alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk
  figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek,
  videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Dóka Bálint EV.) írásos
  hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.
  Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:
  Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag
  hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
  irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.
  Cégünknek a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
  tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.
  Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:
  A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év
  feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük,
  rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az
  adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban
  kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű
  titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely
  processzorba van építve.
  Termékek tulajdonságai:
  Weboldalunkon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék
  oldalán található leírás szolgáltat információt.
  Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:
  A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az
  Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok
  pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát, a szállítási
  címként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön
  tudomásul veszi, hogy Cégünk jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő
  károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Cégünk a hibás adatbevitel miatt
  való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége
  következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés
  megvalósulását (meg)akadályozhatja.
  Eljárás Hibás ár esetén:
  Cégünk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai
  rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.
  Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
  ● 0 Ft
  ● Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára: 3.000 Ft,
  kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes
  árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)
  Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Cégünk tájékoztatja Önt az esetről és
  felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése
  értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül
  elállhat a vásárlástól.
  Webshopunk használata:
  Webshopunk a Felhasználó részére biztosítja a termékek bemutatását (termékek
  képpel, leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját.
  Weboldalunkon Ön menürendszerben böngészhet. A termékeket kategóriánként
  rendszerezve találja. Egy-egy kategória nevére kattintva megjelennek az abban
  szereplő termékek. A listaoldalról a termék részletes leírását a termék nevére
  kattintva találja. Webshopunkban kulcsszó alapján történő keresésre is van
  lehetőség. Akciós termékeinknél feltüntetésre kerül az akció kezdete és lejárata,
  illetve a „készlet erejéig” jelzés.
  Ha szeretne megvásárolni egy terméket, azt (amennyiben több darabot szeretne, a
  darabszám beállításával, ezt követően) a kosár gombra történő kattintással teheti
  meg. A kosárban lévő termékeket a Kosár megtekintése segítségével nézheti meg és
  ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a mennyiségeken vagy törölni termékeket.
  A Kosár kiürítésére kattintva a kosár teljes tartalma törlődik.
  Ha kiválasztotta, mely termékeket szeretné megrendelni, a Megrendelés gombra
  történő kattintással, az oldalra belépve, amennyiben nincsen még regisztrációja,
  abban az esetben a regisztráció létrehozásával van lehetősége rendelése leadására.
  Regisztrációkor a következő adatok megadása szükséges: név, cím, számlázási cím,
  szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, jelszó. A regisztráció sikerességéről e-mailben
  küldünk megerősítést.
  A belépési adatok biztonsága a Felhasználó felelőssége, ő felelős adatai frissítéséért,
  köteles Cégünknek tudomására hozni, ha adataival harmadik fél visszaélt. Ha
  elfelejtette a jelszót, kattintson az „Elfelejtett jelszó” lehetőségre, ezt követően
  küldünk egy hivatkozást a Felhasználó regisztrált e-mail címére, melyre kattintva új
  jelszó hozható létre.
  A megrendelés folyamata során a Felhasználónak szükséges kiválasztani az általa
  preferált fizetési és szállítási módot. Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a
  Felhasználó a Megrendelés összesítése oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a
  megrendelni kívánt termékeket és mennyiségüket. Ha javítani szeretné az adatokat,
  a ceruza ikonra kattintva van mód rá.
  Rendelés véglegesítése:
  Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti
  rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az
  esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg,
  kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.
  A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Cégünk részéről történő
  szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.
  Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata
  megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát
  Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön
  mentesül ajánlati kötöttsége alól.
  Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:
  Webshopunkon Ön bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus
  visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás
  nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán
  belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen
  előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg
  rendszerünkbe rendelése.
  Cégünk egy második e-mailben igazolja vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a
  szerződés.
  Fizetési módok:
  Stripe bankkártyás fizetés

  Teljesítési határidő:
  A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva 1 munkanapon belül.
  Jogfenntartás és kikötés:
  Ha Ön korábban rendelt tőlünk terméket, de azt kiszállításkor nem vette át (kivéve
  azon esetet, melyben elállási jogával élt), illetve a csomag „Nem kereste” jelzéssel
  visszajött hozzánk, Cégünk abban az esetben vállalja a megrendelés teljesítését,
  amennyiben a vételár és szállítási költség előre megfizetésre kerül.
  Cégünk visszatarthatja a csomag átadását, amíg meggyőződünk a termék
  vételárának sikeres kifizetésének megtörténtéről online fizetés esetén. Ha a termék
  árát nem egyenlítette ki teljes mértékben, Cégünk felhívja a Fogyasztó figyelmét a
  vételár kiegészítésére.
  Külföldi értékesítés:
  Cégünk elsősorban Magyarország területén belül biztosítja a megrendelt termékek
  kiszállítását/átvételét.
  A Magyarországon kívüli vásárlásra szintén Általános szerződési feltételeink
  irányadóak. Fogyasztó ebben az esetben valamely tagállam nagykorú állampolgára
  vagy ott lakóhellyel rendelkező, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül
  eljáró természetes személy. Vállalkozás pedig valamely tagállamban letelepedési
  hellyel rendelkező, az Európai Unión belül terméket vásárló vagy szolgáltatást
  igénybe vevő, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy.
  A kommunikáció és vásárlás elsődleges nyelve magyar. Cégünk nem köteles a
  Fogyasztó tagállamának megfelelő nyelven kommunikálni.
  Cégünk nem köteles megfelelni a külföldi Fogyasztók/Vállalkozások tagállama
  szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel összefüggésben meghatározott
  szerződésen kívüli követelményeknek.
  A külföldi Fogyasztók/Vállalkozások az Általános szerződési feltételeink szerint
  élhetnek jogérvényesítési lehetőségükkel.
  Online fizetés esetén a fizetés a Cégünk által meghatározott pénznemben történik.
  Cégünk visszatarthatja a termék átadását, amíg meggyőződik a vételár és szállítási
  díj sikeres kifizetéséről. Ha a vételár nem került teljes mértékben kifizetésre, Cégünk
  felhívja a Fogyasztó/Vállalkozás figyelmét a vételár kiegészítésére.
  Cégünk a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem
  magyarországi vásárlóknak is, amennyiben rendelkezésre áll az adott országban az
  adott szállítási mód. A Fogyasztó/Vállalkozás kérheti a termék külföldre történő
  szállítását, a külföldre vonatkozó szállítási díj megfizetése mellett.
  Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:
  Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:
  Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló
  foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül,
  ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás
  jogával!
  A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli
  elállási jog illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a termék adásvételére
  irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos
  határidőn belül.
  A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a termék
  átvételének napja közti időszakban is.
  Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a
  szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a
  szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.
  Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:
  A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre
  vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.
  Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:
  Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó
  nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.
  A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel
  összhangban gyakorolta.
  Cégünk a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan
  visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve
  tudomásul vételét.
  Cégünk kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:
  Cégünk visszatérítési kötelezettsége:
  Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől,
  Cégünk az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti
  a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a teljesítéssel összefüggő költségeket is
  beleértve, mint a szállítási díj. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen rendelkezés nem
  vonatkozik a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási mód
  választásával okozott többletköltségekre.
  Cégünk visszatérítési kötelezettségének módja:
  A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén
  Cégünk a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési
  móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Cégünk a
  visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó
  többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy
  postacím miatti késedelem folytán Cégünket nem terheli felelősség.
  Többletköltségek:
  Ha a Fogyasztó a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási módot
  választ, Cégünk nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. Ilyenkor
  visszatérítési kötelezettségünk a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll
  fenn.
  Visszatartási jog:
  Cégünk visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó vissza
  nem küldte a terméket vagy egyértelműen nem igazolta, hogy visszaküldte.
  Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.
  Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén:
  Termék visszaszolgáltatása:
  Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől,
  a terméket haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül
  köteles visszaküldeni vagy Cégünk által a termék átvételére jogosult személynek
  átadni. Határidőben teljesítettnek minősül a visszaküldés, ha a Fogyasztó a terméket
  a határidő lejárta előtt elküldi.
  Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése:
  A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A terméket Cégünk címére
  szükséges visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a szerződést a teljesítés megkezdése után
  mondja fel, a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített
  szolgáltatással arányos díjat köteles Cégünk számára megfizetni. A Fogyasztó által
  arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval
  növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az
  így megállapított összeg túl magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének
  időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Utánvéttel,
  illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.
  Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért:
  A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságának, működésének
  megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő
  értékcsökkenésért.
  Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható:
  Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.)
  Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
  ● Alkoholtartalmú ital esetén, melynek valós értéke Cégünk által nem
  befolyásolhatóan, piaci áringadozásoktól függ és amely áráról a felek az
  adásvételi szerződés megkötésekor megállapodtak, de a szerződés teljesítésére
  csak a megkötéstől számított 30. napot követően kerül sor
  ● Cégünk által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott
  határidő alatt is lehetséges pénzpiaci áringadozástól függő termék vagy
  szolgáltatás esetén
  ● Hírlap, folyóirat, időszaki lap esetén, az előfizetéses szerződések kivételével
  ● Jellegénél fogva átadás után elválaszthatatlanul más termékkel vegyülő
  termék esetén
  ● Lakáscélú szolgáltatás kivételével, szállásnyújtásra irányuló szerződés,
  személygépjármű-kölcsönzés, fuvarozás, étkeztetés, szabadidős
  tevékenységhez kötődő szolgáltatásra irányuló szerződés esetén, ha a
  szerződésben meghatározott teljesítési határnapot/határidőt szabtak meg
  ● Lezárt csomagolású hang- vagy képfelvétel, számítógépes szoftver adásvétele
  esetén, ha az átadás után a Fogyasztó a csomagolást felbontotta
  ● Nem előre gyártott termék esetén, amit a Fogyasztó utasítása alapján vagy
  kérésére gyártottak, illetve olyan termék esetén, amit a Fogyasztó személyére
  szabtak
  ● Nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetén, ha Cégünk a
  Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a
  Fogyasztó a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott, hogy tudomásul veszi,
  hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát
  ● Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetén
  ● Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék esetén
  ● Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás egészének
  teljesítése után, ha Cégünk a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes
  beleegyezésével kezdte meg és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a
  szolgáltatás egészének teljesítése után felmondási jogát elveszíti
  ● Vállalkozási szerződés esetén, melyben Cégünk a Fogyasztó kifejezett kérésére
  keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási/karbantartási munkák elvégzése
  céljából
  ● Zárt csomagolású termék esetén, mely egészségvédelmi vagy higiéniai okok
  miatt az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza
  Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás:
  A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3)
  bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú
  melléklete alkalmazásával készült.
  Kellékszavatosság:
  Milyen esetben élhet Ön kellékszavatossági jogával?
  Ön Cégünk hibás teljesítése esetén Cégünkkel szemben kellékszavatossági igényét
  érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint.
  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
  Ön a következő kellékszavatossági igényekkel élhet:
  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott lehetőség
  teljesítése lehetetlen vagy Cégünk számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha
  kijavítást vagy kicserélést nem kért vagy nem kérhette, abban az esetben igényelheti
  az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy végső esetben elállhat a szerződéstől.
  Választott kellékszavatossági jogáról áttérhet egy másikra, az áttérés költségét
  azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra Cégünk adott okot.
  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
  Az Ön kötelessége a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, legkésőbb 2
  hónapon belül jelezni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn
  túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.
  Ha a Fogyasztó és Cégünk közti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb
  elévülési időben is megállapodhatnak, de 1 évnél rövidebb elévülési határidő nem
  köthető ki.
  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Ön Cégünkkel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének
  a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a
  szolgáltatást Cégünk nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően
  viszont Önnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  Használt termékekre eltérő szabályok vonatkoznak a szavatosság és jótállás
  tekintetében. Használt termék esetén is létezik hibás teljesítés, de figyelembe kell
  venni azon körülményeket, melyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására
  számíthatott. Az avulás következtében egyes hibák jelentkezése egyre gyakoribbá
  válik. A Vásárló csak olyan hiányosságok esetén érvényesítheti szavatossági jogát,
  melyek a használtságból eredő hibákon felüliek és azoktól függetlenül keletkeztek.
  Ha a használt termék hibás és a hibáról tájékoztatták vásárláskor a Fogyasztót,
  Cégünket ez esetben felelősség nem terheli.
  Termékszavatosság:
  Milyen esetben élhet Ön termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog/termék hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy
  termékszavatossági igényét érvényesítheti.
  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
  kicserélését kérheti.
  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék hibás, ha a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek
  nem felel meg vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
  tulajdonságokkal.
  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
  Ön termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
  számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági
  igényét?
  Termékszavatossági igényét csakis az ingó dolog gyártójával/forgalmazójával
  szemben gyakorolhatja. Önnek kell bizonyítania a termék hibáját termékszavatossági
  igény érvényesítése esetén.
  Milyen esetben mentesül a gyártó/forgalmazó termékszavatossági
  kötelezettsége alól?
  A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége
  alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  ● A hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal
  időpontjában nem volt felismerhető
  ● A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered
  ● A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
  forgalomba
  A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania.
  Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
  termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet.
  Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt
  termékre/kijavított részre vonatkozóan érvényesítheti kellékszavatossági igényét a
  gyártóval szemben.
  Jótállás:
  Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával?
  Hibás teljesítés fennállása esetén a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
  jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Cégünk jótállásra
  köteles.
  Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását a tartós fogyasztási cikkek, mint a műszaki
  cikkek, gépek, szerszámok esetén, melyek vételára meghaladja a 10.000 Ft-ot.
  Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg Önt a jótállás alapján?
  A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)
  Korm. rendelet meghatározza a kötelező jótállás eseteit. Az ezen kívül eső termékek
  esetén Cégünk nem vállal jótállást. Jótállási igényt a jótállási határidőn belül lehet
  érvényesíteni. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására
  megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban kijelölt
  határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt,
  ha a jótállási idő már lejárt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási
  igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat
  szükséges alkalmazni. A jótállás időtartama 1 év. E határidő elmulasztása
  jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő
  átadása vagy az üzembe helyezés (amennyiben Cégünk végzi), napjával kezdődik. Az
  éven túli jótállással kapcsolatos ügyekben, kérjük, forduljon a gyártóhoz!
  Mi a jótállás és más szavatossági jogok viszonya?
  A jótállás a szavatossági jogok (termék, illetve kellékszavatosság) mellett érvényesül.
  A szavatossági jogok és a jótállás közti különbség, hogy jótállás esetén kedvezőbb a
  Fogyasztó számára a bizonyítási teher.
  A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás hatálya alá eső, rögzített
  bekötésű, illetőleg 10 kg-nál nehezebb vagy tömegközlekedési eszközön kézi
  csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az
  üzemeltetés helyén szükséges megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetési helyen nem
  elvégezhető, a le- és felszerelésről, továbbá az el- és visszaszállításról a javítószolgálat
  gondoskodik.
  Cégünk vállalása a kötelező jótállás időtartamán belül nem tartalmazhat a
  Fogyasztóra nézve hátrányosabb feltételeket, mint amit a kötelező jótállás szabályai
  biztosítanak. Ennek lejárta (1 év) után az önkéntes jótállás feltételei szabadon
  megszabhatók, viszont a jótállás ilyenkor sem érintheti hátrányosan a Fogyasztó
  jogszabályból eredő (kellékszavatosságon alapuló) jogainak fennállását.
  Három munkanapon belüli csereigény:
  Webáruházunkban történt vásárlás esetén megilleti Önt a 3 munkanapon belüli
  termékcsere joga. 3 munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm.
  rendelet hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetén érvényesíthet, mely
  szerint, ha 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, Cégünknek úgy kell
  értelmeznie, hogy a termék eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a
  terméket ki kell cserélnünk.
  Mikor mentesül Cégünk jótállási kötelezettsége alól?
  Cégünk jótállási kötelezettsége alól kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a
  hiba oka a teljesítés után keletkezett.
  Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási
  igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, párhuzamosan nem
  érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül
  megilletik Önt.